سبز:بدون ترافیک  -  نارنجی: ترافیک متوسط و روان  -  قرمز: ترافیک سنگین - قهوه ای: راهبندان